znak zapytania

OC

OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; rodzaj ubezpieczenia stanowiącego ochronę ubezpieczonego, który powinien naprawić szkodę spowodowaną czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) lub na skutek nienależytego wykonania zobowiązania wobec kontrahenta (odpowiedzialność kontraktowa). Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacz pojazdu mechanicznego. Zapewnia ono odszkodowanie w razie wyrządzenia szkody przez kierowcę danego pojazdu osobom trzecim. Odszkodowanie dotyczy nie tylko uszkodzenia pojazdu, ale także związane jest ze zdrowiem osób, które zostały poszkodowane.

Przykłady:

OC, które wykupiłem w tym roku było bardzo drogie.

Górna granica sumy gwarancyjnej mojego ubezpieczenia OC okazała się w mojej historii najwyższa.

Właściciele samochodów muszą mieć wykupione OC czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zobacz również: