znak zapytania

Feedback

Feedback jest to informacja zwrotna udzielana przez danego uczestnika konwersacji, w której wyraża on swoje spostrzeżenia i wnioski dotyczące komunikatu udzielonego przez innego uczestnika. Termin ten stosowany jest bardzo często w slangu korporacyjnym.

Przykłady:

Pracownicy działu żywienia otrzymali w pracy od przełożonego feedback na temat podsumowania rocznych efektów pracy.

Trener personalny przekazał feedback podczas treningu swoim kursantom.

Podczas podsumowania rozmowy biznesowej prowadzący spotkanie poprosił każdego o przekazanie drogą e-mailową krótkiego feedbacku w języku angielskim.

Zobacz również: