znak zapytania

Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenia na drganiach wektorów pól: elektrycznego oraz magnetycznego mogące rozchodzić się zarówno w środowiskach sprężystych jak i w próżni. Jeżeli drgania są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal, to fala ta nosi nazwę poprzecznej np. fala świetlna, jeżeli zaś kierunek fal jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fal wówczas mówimy o powstawaniu fali podłużnej np. fala głosowa. Mechanizm powstawania fali elektromagnetycznej wyjaśnia prawo Maxwella. Indukujące się wzajemnie pole elektryczne i magnetyczne stanowią falę elektromagnetyczną.

Przykłady:

Fale elektromagnetyczne o długościach większych od długości fal światła widzialnego nazywamy podczerwienią.

Fale elektromagnetyczne o długości większej od podczerwieni nazywamy natomiast mikrofalami.

Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od ich długości oraz od odpowiadających im częstotliwości.

Zobacz również: