znak zapytania

Jak piszemy: żądać czy rządać

Czasownik żądać jest prawidłowym zapisem.

W bezokoliczniku tym każdorazowo piszemy –ą, niestety bardzo często stosowanym błędem jest zapis z –on. Pisownia tego wyrazu ma podłoże historyczne. Czasownik ten został zaczerpnięty z języka prasłowiańskiego żędati, zaś w późniejszym czasie w języku czeskim pojawiło się określenie żadać, jego staropolskie brzmienie to żędać, użyte po raz pierwszy w Psałterzu Puławskim (koniec XV wieku)oraz w Biblii Leopolity, co datuje się na rok 1561.

Żądać to inaczej usilnie, uporczywie zabiegać o coś, domagać się czegoś, wywierać na kimś presję, napierać, upominać się.

Poprawna pisownia

żądać

Częste błędy

rządać, żondać

Przykłady:

Obywatele w związku z wieloma naruszeniami będą żądać od Państwa zmiany prawa.

Będziemy żądać od uczniów, aby podporządkowali się zasadom panującym w szkole, do której uczęszczają.

Przedsiębiorcy żądali zmniejszenia podatków od dochodu.

Żądam, abyś jak najszybciej zakończył ten projekt.

Zobacz również - jak się pisze: